1. Inmiddels is er gestart met de verkoop van de kavels.

 2. Wanneer u interesse heeft in een kavel dan kunt u contact opnemen met de makelaar. Is de kavel nog beschikbaar? Dan wordt u uitgenodigd voor een verkoopgesprek. Is de kavel onder optie dan kunt u op de reservelijst geplaatst worden.

 3. U krijgt een optie van twee weken op een kavel. Na deze twee weken kunt u aangegeven of u tot aankoop wilt overgaan.

 4. Na uw besluit om de kavel te kopen, tekent u de koopovereenkomst. Na het tekenen van de koopovereenkomst betaalt u binnen twee weken een waarborgsom van € 4.500,- en start u het proces.

In de koopovereenkomst staat een ontbindende voorwaarde m.b.t. het verkrijgen van een

onherroepelijke omgevingsvergunning binnen negen maanden na ondertekening en een financieringsvoorbehoud van twee maanden.

 1. Als koper bent u vrij om een architect en aannemer van uw keuze te benaderen;

 2. U krijgt negen maanden de tijd om samen met uw architect en een aannemer het ontwerp van de woning voor te bereiden;

 3. Via de afdeling vergunningen (telefoonnummer 0341-259911) kunt u een afspraak maken met de dorpsbouwmeester, de heer T. Hilhorst om uw schetsvoorstel c.q. eerste ideeën te laten toetsten;

 4. De dorpsmeester geeft u uitleg over de benodigde vergunningen en begeleidt u verder tijdens dit traject. Door deze beoordeling in een vroeg stadium plaats te laten vinden bespaart u wellicht onnodige ontwerpkosten en tijd;

 5. Daarna laat u het voorlopig ontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp;

 6. Nadat het definitief ontwerp klaar is, wordt de omgevingsvergunning (voorheen bouwvergunning) aangevraagd.

 7. Zodra de vergunning onherroepelijk is en de contracten met de aannemer zijn getekend, kunt u beginnen met de bouw van uw droomhuis. Als het goed is heeft u al eerder de opdracht verleend aan de aannemer en heeft hij nu nog een maar een korte voorbereidingstijd nodig. De bouw zelf neemt gemiddeld 10 tot 12 maanden in beslag maar afhankelijk van de aannemer kan dit sneller zijn.

 8. De bouw van uw droomhuis moet binnen 3 maanden na het verlenen van de omgevingsvergunning starten.

 9. De oplevering moet binnen twee jaar gebeuren nadat de omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden.

 10. Zodra de woning klaar is levert de aannemer samen met u de woning op. U kunt dan in uw droomhuis gaan wonen. Bij de oplevering van uw huis neemt u contact op met de gemeente Nunspeet.

BUDGETTERING

Op basis van de informatie die u heeft ontvangen bij het ondertekenen van de koopovereenkomst,
start voor u het ontwikkelingsproces van uw woning. Het is van belang tot de juiste budgettering
te komen. U dient rekening te houden met de navolgende kostenposten die niet zijn inbegrepen
bij de koopsom van uw kavel:

 • Bouwkosten van uw woning

 • Kosten tuinaanleg

 • Honorarium architect
  - Schetsontwerp
  - Voorlopig ontwerp
  - Definitief ontwerp
  - Bestektekeningen /bouwvoorbereidingstekeningen
  - Uitvoeringstekeningen
  - Bouwbesluitberekeningen (o.a. daglicht, ventilatie en EPN-berekening)

 • Honorarium constructeur

 • Honorarium overige adviseurs
  - Bouwfysisch adviseur
  - Eventueel directie en toezicht

 • Legeskosten
  - Kosten aanvraag omgevingsvergunning

 • Aansluitkosten
  - Water
  - Elektra
  - Riolering/drainage
  - Kabeltelevisie (CAI)
  - Telefoon

 • Notarieel transport hypotheekakte

 • Rente over de grond vanaf 1 juli 2020

 • Kosten van bouwgaranties zoals SWK of Bouwgarant

 

Kosten die wel zijn inbegrepen bij de koopsom van uw kavel zijn:

 • De kosten die vermeld staan op de prijslijst

 • Levering bouwrijpe kavel

Programma van Eisen
Na het vaststellen van de benodigde budgetten worden de woonwensen vastgelegd in een
Programma van eisen (PvE). In het kort is dat een beknopte omschrijving van uw woning. Het
aantal kamers, de omvang van de kamers, de gebruiksmogelijkheden en de schakeling. Tevens
wordt de beoogde uitstraling, de vormgeving en materiaalgebruik van uw woning vastgelegd.

Adviseurs
Voor het ontwikkelen van uw woning zijn adviseurs zoals een architect en een constructeur
noodzakelijk. U bent geheel vrij in het selecteren en contracteren van deze adviseurs.

Hierbij dient u onder andere rekening te houden met:

 • Beoordeling capaciteit van adviseur;

 • Haalbaarheid van contractuele voorbereidings- en uitvoeringsplanning;

 • Compleetheid van de opdracht;

 • Advisering hoogte honorarium op basis van voorwaarden beroepsvereniging(en).

Sonderingen en funderingsadvies
Om de funderingsmethode te kunnen bepalen is een sondering noodzakelijk. Dit sonderingsonderzoek kan pas plaatsvinden als de vorm en de plaats van uw woning bekend is. De sonderingen dient u zelf te verzorgen, eventueel in overleg met en onderdeel uitmakend van de overeenkomst tussen u en de constructeur.

Planning
Een goede en reële voorbereiding- en uitvoeringsplanning is noodzakelijk om het
ontwikkelingsproces en de bouwtijd inzichtelijk te krijgen. Een royale gangbare bouwperiode van
een vrijstaande woning bedraagt circa 6 tot 9 maanden. Voor de voorbereiding tot start bouw dient u
ook al gauw rekening te houden met een dergelijke periode.

De bebouwing van de woningen aan de Kroonlaan wordt in principe door verschillende aannemers
uitgevoerd. De bebouwing van deze kavels zal door de desbetreffende kopers aan een door
hen te kiezen aannemer worden gegund. Om de bouwactiviteiten in het gebied goed te laten
verlopen zijn er een aantal regels en aanbevelingen opgesteld:

 • In verband met veiligheid, aansprakelijkheden en bescherming van de bouwmaterialen en
  bouwwerken bent u verplicht om de eigen bouwplaats van een (tijdelijke) afrastering te
  voorzien. Het is niet toegestaan om buiten uw kavel materialen op te slaan. Aanwezige bomen dient u te beschermen door deze voldoende in de bouwhekken te zetten.

 • Het plaatsen van keten, loodsen of reclameborden dient op de eigen kavel plaats te vinden.

 • Van Wijnen verzorgt de coördinatie van het woonrijp maken (aanleg van tijdelijke of definitieve
  bestrating en inrichting van het openbaar gebied). De planning van e.e.a. wordt in hoofdzaak
  bepaald door de bebouwing en oplevering van de woningen.

 • Indien het openbaar gebied woonrijp is en aan uw woning nog gebouwd wordt/moet worden
  dan zullen er in overleg met de aannemer van de infra voorzieningen moeten worden getroffen om de bestrating en inrichting te beschermen. Deze voorzieningen zijn voor rekening van de koper.

 • Het openbaar gebied dient tijdig vrij te zijn van materiaal en materieel om de inrichting en
  in opdracht van Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. mogelijk te maken.
  Omtrent de planning daarvan zal ca. 4 weken voor de uitvoering daarvan een bericht uit
  worden gedaan. Met uitgelopen of verlate bouwactiviteiten kan bij de inrichting
  geen rekening worden gehouden.

 • Eventuele beschadigingen aan de beschikbare wegen dienen te worden gemeld aan Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. De reparatie komt voor uw rekening.

 • In het terrein wordt een vuilwaterriool aangelegd. Hemelwater dient door middel van infiltratie op een eigen perceel plaats te vinden. De aansluitingen op dat riool (ook tijdelijke aansluitingen) op de eigen kavel dienen met uw aannemer te worden geregeld. De aansluitkosten van de riolering zijn voor rekening van de koper. Alle gebruikelijke regels van de gemeente Nunspeet zijn van toepassing.

 • De nutsaansluitingen moeten rechtstreeks met de desbetreffende nutsbedrijven worden
  geregeld zoals dat ook elders in Nunspeet gebruikelijk is.

 • Afval dient volgens de regels van de gemeente Nunspeet gescheiden te worden afgevoerd. Op het bouwterrein mag geen afval worden begraven of verbrand. Eventueel tijdelijke opslag van afval moet zodanig geschieden dat zwerfvuil wordt voorkomen.

 • Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. en/of diens vennoten en/of personen of bedrijven
  direct of indirect werkend voor Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. is/zijn niet
  aansprakelijk voor schade of vermissing aan/van eigendommen van kopers van vrije kavels of
  van personen/bedrijven werkend voor of namens deze kopers.

Interesse?

Neem contact op met onze makelaar
of meld je aan om op te hoogte te blijven

Interesse